Opis techniczny systemu Sokrates (dla administratorów systemu):

Architektura systemu Sokrates:

System Sokrates składa się z następujących elementów:

1. Oprogramowanie systemowe.

2. Oprogramowanie komunikacyjne.

3. Oprogramowanie użytkowe (moduły aplikacji) dla użytkowników końcowych.

4. Aplikacje dla administratora.

Użytkownicy końcowi korzystają z różnego rodzaju aplikacji (programów użytkowych) pozwalających na wprowadzanie danych, ich modyfikowanie i usuwanie, automatyczne przetwarzanie oraz wyszukiwanie. Wszystkie dane wpisywane za pomocą aplikacji przez użytkowników są wprowadzane do bazy danych zainstalowanej na serwerze i tam składowane. Dostęp do bazy danych jest realizowany za pośrednictwem systemu zarządzania bazą danych (SZBD/DBMS) Oracle, nazywanym aktualnie przez producenta Oracle Server.

Aplikacje Dziekanat*Kartoteka i Dziekanat*Office są instalowane na stacjach roboczych PC i pracują w architekturze klient-serwer komunikując się Oracle Server za pomocą protokołu SQL*Net, który może pracować na protokole TCP/IP lub SPX.

Aplikacje Dziekanat*Kartoteka i Dziekanat*Office można instalować tylko na stacjach roboczych PC użytkowników pracujących pod kontrolą systemu Windows 95/98/NT/2000/XP (prace rozwojowe nad aplikacjami 16-bitowymi pracującymi pod Windows 3.11 wstrzymano w 1997 r.). Oracle Server może obsługiwać bazę danych jednego dziekanatu lub kilka baz danych kilku wydziałów. Sposób rozmieszczenia baz danych na serwerach jest dowolny zależy tylko od ich mocy obliczeniowej.

Narzędzia pracy przeznaczone dla administratora systemu to głównie: Dziekanat*Kartoteka, Oracle Enterprise Manager, SQL*Plus i SVRMGRL. Dwa pierwsze to aplikacje okienkowe specjalizowane do zarządzania użytkownikami i ich przywilejami oraz ustawiania parametrów konfiguracyjnych systemu. Oracle Enterprise Manager to narzędzie do wykonywania operacji administratorskich na bazie danych Oracle. SQL*Plus to uniwersalne narzędzie, w którym można zrobić prawie wszystko, ale najczęściej jest wykorzystywane do przeglądania zawartości tabel i wprowadzania niestandardowych zapytań do bazy danych, których nie można wykonać za pomocą aplikacji Dziekanat*Kartoteka i Dziekanat*Office. Wszystkie narzędzia, za wyjątkiem ostatniego, pracują pod MS Windows 95/98/NT/2000/XP i komunikujące się z Oracle Server za pomocą SQL*Net. SVRMGRL (występuje też pod innymi nazwami, np. SVRMGR73) to narzędzie pracujące w trybie znakowym uruchamiane, albo za pomocą telnet na maszynach unix-owych, albo w okienku DOS-a w przypadku Personal Oracle dla Windows 95 lub Oracle Server dla Windows NT.

Serwer bazy danych Oracle

System Sokrates pracuje w oparciu o system zarządzania bazą danych Oracle w jednej z następujących wersji: Oracle8i, Oracle9i lub Oracle10g. W związku z tym, dla pracy składników systemu Sokrates wymagana jest poprawna praca serwera bazy danych Oracle oraz jego warstwy komunikacji sieciowej.

Przykładowa konfiguracja serwerów dla systemu Sokrates:

Mamy do dyspozycji 3 serwery (A, B, C) i 6 dziekanatów w których będzie używany system Sokrates.

Konfiguracja może się przedstawaić następująco:

Serwer A:

Serwer B:

Serwer C:

Jak widać na powyższym przykładzie na jednym serwerze może być zainstalowanych kilka różnych baz danych różnych dziekanatów. Bazy te są całkowicie niezależne od siebie i można je niezależnie włączać i wyłączać.


Strona domowa