Jak aktualizować system Sokrates?

Formularz: Uaktualnienia - pierwsza strona  (kliknij aby powiększyć) Aby dokonać aktualizacji systemu do wybranej wersji zaloguj się jako właœciciel schematu (a więc np. jako użytkownik dz_owner w przypadku modułu Sokrates*Dziekanat). Następnie sprawdŸ, w jakiej wersji znajduje się aktualnie system. Można tego dokonać przy pomocy formularza Uaktualnienia z menu Administracja. Po naciśnięciu przycisku Parametry przechodzimy na drugą stronę formularza - tam, w polu Wersja bazy danych znajduje się informacja o numerze ostatnio wykonanej aktualizacji. Następnie skopiuj ze strony WWW wszystkie uaktualnienia o numerach znajdujących się pomiędzy numerem wersji, w której znaduje się system, a numerem wersji, do której będziesz aktualizował. Uaktualnienia są dostarczone w postaci archiwów ZIP. Po rozpakowaniu utworzony zostanie katalog o takiej samej nazwie, jak nazwa archiwum - upXXXXXX, gdzie XXXXXX to numer uaktualnienia. Nie należy zmieniać nazwy tego katalogu! Jeœli po rozpakowaniu archiwum nie zostanie utworzony taki katalog, wówczas należy utworzyć go ręcznie i skopiować do niego pliki z archiwum. Katalog uaktualnienia może zawierać następujące pliki:
upgrade.sql - skrypt dokonujący uaktualniania schematu bazy danych systemu Sokrates, może wywoływać inne skrypty o nazwach w postaci upgrade.*, np. upgrade.vie, upgrade.pck, upgrade.trg, itd.;
pliki z rozszerzeniami: *.mmx, *.fmx, *.rep, *.txt, *.ico, *.bmp, *.plx, *.pll , które są kopiowane do odpowiednich katalogów stanowisk klienckich systemu Sokrates;
opis.tx - opis uaktualnienia.
Numer wersji określa, czy jest to uaktualnienie zarówno schematu bazy danych systemu i stanowisk klienckich (ostatnie dwie pozycje numeru to 00, np. 37700), czy też w katalogu znajduje się uaktualnienie tylko stanowisk klienckich (ostatnie dwie pozycje są różne niż 00, Formularz: Uaktualnienia - druga strona  (kliknij aby powiększyć) np. 37701).
Uaktualnienia wykonywane są w następującej kolejności:
wykonanie skryptu uaktualnienia (upgrade.sql) i odnotowanie w bazie danych numeru wykonanego uaktualnienia;
utworzenie synonimów;
skopiowanie pozostałych plików uaktualniających stanowiska klienckie.
Po pomyślnym rozpakowaniu archiwów możesz przystąpić do aktualizacji systemu. W tym celu uruchom formularz Uaktualnienia, znajdujący sie w menu Administracja. W polu Ścieżka podaj pełną ścieżkę do katalogu, w którym umieściłeś katalogi z uaktualnieniami. Następnie naciśnij klawisz Enter lub przycisk Sprawdź. System odczyta wskazany katalog, jeśli znajdują się w nim katalogi z uaktualnieniami, wyświetli je na liście Uaktualnienia. Przy każdym uaktualnieniu znajduje się informacja o jego statusie, a więc czy było już wykonane (napis Wykonane), czy też jeszcze nie (napis Nowe). Dalej umieszczono pola wyboru, pozwalające na określenie sposobu aktualizacji. I tak:
zaznaczenie pola Wykonać powoduje wykonaniu danego uaktualnienia w przypadku naciśnięcia przycisku Wykonaj zaznaczone;
pole Plik skryptu określa, czy przy wykonywaniu danego uaktualnienia mają zostać wykonane skrypty (upgrade.*) i ma zostać odnotowana nowa wersja bazy danych. Tą opcję należy zaznaczyć, gdy wykonujemy uaktalnienie schematu bazy danych (a więc z numerem o końcówce 00), a pozostawić niezaznaczone przy uaktualnianiu stanowisk klienckich;
zaznaczenie pola Tworzenie synonimów powoduje, że podczas wykonywania skryptu uaktualnienia (upgrade.*) definiowane są automatycznie synonimy (publiczne lub prywatne) do tworzonych obiektów w bazie danych. Tą opcję należy zaznaczyć, gdy wykonujemy uaktalnienie schematu bazy danych (a więc z numerem o końcówce 00), a pozostawić niezaznaczone przy uaktualnianiu stanowisk klienckich;
zaznaczenie pola Kopiowanie plików powoduje, że podczas wykonywania uaktualnienia do odpowiednich katalogów kopiowane są pliki *.mmx, *.fmx, *.rep, *.txt, *.ico, *.bmp, *.plx, *.pll. Ta opcja powinna zostać zaznaczona tylko przy aktualizacji stanowisk klienckich.
Możesz wykonać uaktualnienia na kilka sposobów:
przesuń zaznaczenie (niebieskie podświetlenie) na uaktualnienie, które chcesz wykonać i naciśnij przycisk Wykonaj wskazane. Wykonane zostanie wówczas tylko jedno wybrane uaktualnienie;
wybierz uaktualnienia, które chcesz wykonać, wstawiając zaznaczenie do pól Wykonać i naciśnij przycisk Wykonaj zaznaczone. Wykonane zostaną wówczas tylko wybrane przez Ciebie uaktualnienia;
naciśnij przycisk Wykonaj nowe - system wykona wówczas wszystkie uaktualnienia ze statusem Nowe.
Informacja o zawartości każdego uaktualnienia pojawia się w polu Opis. Informacje o powodzeniu/niepowodzeniu wykonania danego uaktualnienia wyświetlone zostają w oknie Wynik działania. W przypadku wystąpienia błędu podczas aktualizacji proszę zwrócić się do autorów systemu.
Szczegółowy opis formularza Uaktualnienia znajduje się w Podręczniku użytkownika

Uaktualnienia należy wykonywać w kolejności określonej przez ich numery.
Opuszczenie uaktualnienia bądź wykonanie uaktualnień w złej kolejności może spowodować nieprawidłową pracę systemu!

Strona domowa